ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
EUROPEAN SOCIAL FUND
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
GENERAL SECRETARIAT FOR THE MANAGEMENT OF EUROPEAN FUNDS

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
[Ε.Κ.Τ.] - [Νέα] - [Κ.Π. EQUAL] - [E.Π. Απασχόληση - Επαγγελμ. Κατάρτιση] - [Ε. Υ. Εφαρμογής] - [Ε. Υ. Συντονισμού]


  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"
(συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση)
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΜΕΡΟΣ Α: Συνοπτική Προκήρυξη - ΜΕΡΟΣ Β: Προδιαγραφές του Έργου ΜΕΡΟΣ Γ: Γενικοί όροι και διαδικασίες
  Προθεσμία υποβολής προσφορών: 22/04/2002

  Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα

 • Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού δαπάνης τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000), πλέον ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006 και την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας του Προγράμματος την περίοδο 2002-2003»

 • Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα
 • Μελέτη: "Θετικές δράσεις για την ισότητα μεταξύ ανδρών - γυναικών στις επιχειρήσεις"

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 • Προγράμματα υποστήριξης ανέργων
  • Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ (Ειδ. Υπηρ. Εφαρμογής)
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)
  • Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE) (Ο.Α.Ε.Δ)
  • Πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Δ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ε.Κ.Τ. ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ