ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
EUROPEAN SOCIAL FUND
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
SECRETARIAT GENERAL FOR THE MANAGEMENT OF EUROPEAN FUNDS

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
[Ε.Κ.Τ.] - [Νέα] - [Κ.Π. EQUAL] - [E.Π. Απασχόληση - Επαγγελμ. Κατάρτιση] - [Ε. Υ. Εφαρμογής] - [Ε. Υ. Συντονισμού]


Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (E.Κ.Τ.) - European Social Fund (E.S.F) είναι Διαρθρωτικό Ταμείο της Κοινότητας που συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενεργειών επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού, ενεργειών ενίσχυσης για προσλήψεις σε θέσεις διαρκούς απασχόλησης, καινοτόμου χαρακτήρα για την ανάπτυξη της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, ενεργειών που απευθύνονται στο προσωπικό των επιχειρήσεων και ενεργειών επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής συμβουλών σε ανέργους.
(Πηγή: "Ευρωπαϊκά Κείμενα: Η Ευρώπη σε εξέλιξη", Έκδοση της Ε.Ε.Κ., Βρυξέλλες, 1994)

 
Κοινοτική Πρωτοβουλία "EQUAL"

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης. Είναι ένα Πεδίο Πειραματισμού πάνω σε νέες μορφές συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από νέες μορφές  εταιρικών σχημάτων που καλούνται «Αναπτυξιακές Συμπράξεις» οι οποίες θα ενισχύσουν την συνεργασία όλων των τοπικών συντελεστών ώστε μέσα από την ανταλλαγή διαφορετικών εμπειριών να προσεγγίσουν από κοινού ένα πρόβλημα της περιοχής τους που εμπίπτει σ'ένα από τα θεματικά πεδία της EQUAL.

Την προσπάθεια των «Αναπτυξιακών Συμπράξεων» θα εμπλουτίσει η κοινή δράση με ένα ή περισσότερα εταιρικά σχήματα άλλων χωρών και η σύνδεση όλων όσων ασχολούνται με το ίδιο θέμα. Τα αποτελέσματα των δράσεων θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων τόσο εκείνων που χαράζουν πολιτική, όσο  και εκείνων που εμπλέκονται σε άλλα εταιρικά σχήματα, προκειμένου να ωφεληθούν στη δική τους προσπάθεια.

Η EQUAL χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με 2.847 εκ. ΕΥΡΩ για την περίοδο 2000 - 2006. Το ποσό που αντιστοιχεί στην Ελλάδα είναι 104,1 εκ. ΕΥΡΩ.

Το Ελληνικό Πρόγραμμα έχει εγκριθεί με την απόφαση
CCI: 2000 GR OS O PC 001 της Επιτροπής


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Απασχόληση & Επαγγελματική κατάρτιση

Oι πέντε βασικοί ¶ξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000 – 2006, οι οποίοι συμπίπτουν αντίστοιχα με τα πέντε πεδία πολιτικής που υποστηρίζει το ΕΚΤ, σχεδιάσθηκαν με βάση τους γενικούς (στρατηγικούς) στόχους του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, λαμβάνοντας υπόψη και τις εν τω μεταξύ διαβουλεύσεις του Υπουργείου Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους και με τα άλλα παραγωγικά Υπουργεία, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο έκτος άξονας προτεραιότητας του Ε.Π. αναφέρεται στην Τεχνική Βοήθεια.

Οι παραπάνω βασικοί άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. εκφράζουν την εθνική πολιτική για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και ιδιαίτερα αναφορικά με την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση. Η πολιτική αυτή συνοψίζεται στους εξής κυρίαρχους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

α)   Πρόληψη της ανεργίας μέσω εξατομικευμένων παρεμβάσεων.

β)   Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

γ)   Ενίσχυση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.

δ)   Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού

ε)   Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. ανέρχεται σε 1.998,9 MEURO, εκ των οποίων τα 1.888,9 MEURO αντιστοιχούν σε Δημόσια Δαπάνη.
Τα 13,33 MEURO Δημόσιας Δαπάνης συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και αφορούν στον προϋπολογισμό του Μέτρου 1.1.
Τα υπόλοιπα 1.888,93 MEURO Δημόσιας Δαπάνης συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και προσελκύουν άμεσα 110 MEURO ιδιωτικών κεφαλαίων.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1994-1999
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεχιζόμενη κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας"
  Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ", "ADAPT"