ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

Ο στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Απασχόληση», είναι η συμβολή στην  ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση των μηχανισμών λειτουργίας της αγοράς εργασίας με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης της απασχόλησης και την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ε.Ε. Από την άποψη αυτή αποτελεί άμεση συνέπεια της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση , βασικός στόχος τα οποίας είναι να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή προτεραιότητα σε ενεργά μέτρα της αγοράς εργασίας και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη με ένταση απασχόλησης.

Οι άξονες της Κ.Π περιλαμβάνουν συντονισμένα μέτρα τα οποία αποσκοπούν :

 1. Στην προώθηση ίσων δυνατοτήτων απασχόλησης για τις γυναίκες, ιδίως όσον αφορά στα μέτρα κατάρτισης, την πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος και σε θέσεις ανωτέρων στελεχών
 2. στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων μειονεκτικών ομάδων
 3. στην προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων και ιδιαίτερα εκείνων που δεν διαθέτουν βασικά προσόντα ή κατάρτιση.

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση» ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις υλοποίησης (1995-1997 η α’ φάση και 1997-1999 η β’ φάση)


ΑΞΟΝΑΣ NOW

Σκοπός του άξονα NOW είναι η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών σχετικά με τον προσανατολισμό, την κατάρτιση και την απασχόληση.

Στόχο έχει να περιορίσει την ανεργία των γυναικών, να βελτιώσει τη θέση όσων  είναι ήδη ενταγμένες στο εργατικό δυναμικό και να αναπτύξει καινοτόμες στρατηγικές, ώστε να ανταποκριθεί στις μεταβολές, στην οργάνωση της εργασίας και τις απαιτήσεις για θέσεις απασχόλησης. Απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα, εργαζόμενες με χαμηλή ή ανεπίκαιρη εξειδίκευση, εργαζόμενες που στοχεύουν σε θέσεις διοικητικής ευθύνης, γυναίκες επιχειρηματίες και όσες αντιμετωπίζουν πρόσθετα κοινωνικά εμπόδια.

 Στον πρώτο κύκλο (1995-1997) υλοποιήθηκαν 29 προγράμματα συνολικού κόστους 3.612.000.000 δρχ. Στο δεύτερο κύκλο (1997-1999) υλοποιούνται 33 προγράμματα συνολικού κόστους 4.380.000.000


ΑΞΟΝΑΣ INTEGRA  

Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ υλοποιείται  ο άξονας INTEGRA  ο οποίος αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας  και της δυνατότητας απασχόλησης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που είναι αποκλεισμένοι ή κινδυνεύουν ν’ αποκλεισθούν.

Στόχοι αυτού του άξονα είναι αφενός μεν να βελτιωθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και αφετέρου να αναπτυχθούν νέες στρατηγικές κατάρτισης, προσανατολισμού, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που θα ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ιδίως όσων κατοικούν σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές.

Για να υπάρξει σε μεγάλο βαθμό η επίτευξη των στόχων αυτών, δίνεται  ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξασφάλιση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων μέσα από τα τέσσερα μέτρα, καθώς και στη διακρατική συνεργασία, τα καινοτομικά στοιχεία, τη συμμετοχή των χρηστών και τη συμπληρωματικότητα.

Ο άξονας INTEGRA αφορά

Στον Α΄ Κύκλο 1995-1997 υλοποιήθηκαν 21 προγράμματα στον άξονα INTEGRA, με συνολικό κόστος έγκρισης 3.019.101.000 δρχ.    Από αυτά, τα 10 αφορούσαν τις Λοιπές Κοινωνικές Ομάδες, με συνολικό κόστος  1.332.681.000 δρχ.,  το ένα εξ αυτών που επρόκειτο να υλοποιηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Ολυμπίας  &   Τρυφιλίας  ακυρώθηκε  και τα 11  τους Μετανάστες , Παλιννοστούντες και Ομογενείς, με συνολικό κόστος 1.686.420.000 δρχ.

Στον Β’ Κύκλο 1997-1999, εγκρίθηκαν 46 προγράμματα, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας δηλ. και τις 13 Διοικητικές Περιφέρειες με συνολικό προϋπολογισμό   6.054.950.000 δρχ.

Κάποια από τα σχέδια αυτά αποτελούν  τη συνέχεια  και τη βελτίωση επιτυχημένων δομών του Α΄ Κύκλου και αφορούν δομές που ήδη λειτουργούν.


ΑΞΟΝΑΣ HORIZON

Σκοπός του άξονα είναι η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας και η προώθηση σταθερών προοπτικών απασχόλησής τους.

Ομάδα στόχος του Άξονα είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες (κωφοί και βαρήκοοι, τυφλοί, άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με νοητικά προβλήματα, άτομα με ψυχικά νοσήματα, σπαστικά άτομα, αυτιστικοί, άτομα με χρόνιες παθήσεις), ενώ οι υλοποιούμενες ενέργειες αφορούν και αρμόδια στελέχη φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, συνδικαλιστές, στελέχη Οργανισμών κ.α.)

Κατά τη διάρκεια του Α' κύκλου του Β' ΚΠΣ (1995-1997) υλοποιήθηκαν 23 προγράμματα με συνολικό εγκεκριμένο κόστος 3.120.600.000

Κατά τη διάρκεια του Β' κύκλου (1997-1999) εγκρίθηκαν 48 προγράμματα με συνολικό εγκεκριμένο κόστος 6.326.696.200. Για τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα έχει δοθεί παράταση υλοποίησης έως και 31/12/00. 


ΑΞΟΝΑΣ YOUTHSTART  

Η στρατηγική του άξονα Youthstart της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” αναφέρεται στην πιλοτική παρέμβαση, διαμέσου ολοκληρωμένων σχεδίων, για την υποστήριξη των νέων ηλικίας 16 μέχρι 24 ετών, χωρίς ή με ανεπαρκή βασικά επαγγελματικά προσόντα με ορίζοντα την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή την επανένταξή τους σε κατάλληλη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Οι νέοι στους οποίους αναφέρεται η παρέμβαση είναι οι απόφοιτοι Α’θμιας, Β΄θμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης καθώς και όσοι έχουν εγκαταλείψει το εκπαιδευτικό σύστημα ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιφέρειας ή πολιτιστικών χαρακτηριστικών. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα στόχου του άξονα Youthstart νέοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα.

Τροποποίηση: Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των σχεδίων η ηλικία της ομάδας στόχου ήταν από 16 μέχρι 20 ετών. Μετά από αξιολόγηση προτάθηκε από το Υπουργείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγινε αποδεκτή η αύξηση του ορίου ηλικίας στα 24 χρόνια εξαιτίας της υποχρεωτικής στράτευσης των ανδρών, γεγονός που επιδρά αρνητικά στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την υποστήριξη των νέων

Οι στόχοι του άξονα Youthstart αναλύονται σε δύο κύριες συνιστώσες:

 1. Στο βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό με στόχο:

την πιλοτική κατάρτιση και την απασχόληση ορισμένου αριθμού επωφελούμενων της ομάδας στόχου,

ήτοι την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων διαμέσου δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, προκατάρτισης, κατάρτισης διάρκειας από 600 μέχρι 1200 ώρες και ετεροαπασχόληση ή αυτοαπασχόληση με επιδότηση (των νέων θέσεων εργασίας ή των νέων ελεύθερων επαγγελματιών) από τον ΟΑΕΔ με 2.800.000 δραχμές (κατά την Α΄ φάση η επιδότηση ήταν 625.000 δρχ. ) για κάθε νέο ή νέα.

 1. στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό με στόχο:

την άρση των συνθηκών αποκλεισμού των νέων από τον κοινωνικό ιστό και ένταξη στην αγορά εργασίας ή την επανένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα  με,

 1. Τη δημιουργία δομών επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής και υποστήριξης των νέων, στελεχωμένες με καταλλήλως καταρτισμένο προσωπικό.
 2. Τη δημιουργία δικτύων τοπικών, περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών με τη συμμετοχή φορέων, της Νομαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και διακρατικών φορέων.
 3. Τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης  με την αγορά εργασίας.
 4. Τη διαμόρφωση νέας αντίληψης σχετικά με το ρόλο των εργοδοτών και των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας της ομάδας στόχου. 
 5. Τη δημιουργία ανοιχτών συναντήσεων (Forum) για την καταγραφή των προβληματισμών των νέων και την δημοσιοποίησή τους, διαμέσου των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ή άλλων ελκυστικών τρόπων, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων για τη θετική αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων. 
 6. Τη θετική επίδραση των αποτελεσμάτων, από την εφαρμογή των πειραματικών σχεδίων, στα εθνικά συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, προκατάρτισης, κατάρτισης και απασχόλησης και την ενσωμάτωση των καλών πρακτικών στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόλησης (ΕΣΔΑ) και στα Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ).

Το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για τα σχέδια και των δύο φάσεων ανέρχεται στα 7.580.840.000 δραχμές, 2.829.500.000 δρχ. η Α΄ Φάση και 4.751.340.000 η Β΄Φάση και η χρηματοδότηση των σχεδίων προέρχεται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25 % από εθνικούς πόρους. Επίσης προβλέπεται συμμετοχή από επιχειρήσεις σε ποσοστό 10 % επί του συνολικού προϋπολογισμού κάθε σχεδίου.