Czy można podważyć decyzję o pozwoleniu na budowę?

Decyzję o pozwoleniu na budowę można zaskarżyć i unieważnić, co bywa dla inwestorów sporym utrudnieniem. Niedawno jednak zmieniły się przepisy prawa budowlanego, a unieważnienie jest możliwe, ale tylko przez ograniczony czas.

Mimo otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestorów nie zawsze oznaczało to rozpoczęcie inwestycji. Jest to bowiem decyzja administracyjna, która zgodnie z prawem administracyjnym może być zaskarżona. Prawo takie przysługuje stronie w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji. Odwołanie może ona wnieść do sądu odwoławczego, jednak dokonuje się tego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Od decyzji organu II instancji również przysługuje odwołanie, a skargę w tym przypadku składa się do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

remont mieszkania i domu

Organ może również stwierdzić nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę. Może to nastąpić gdy:

Są to sytuacje przewidziane w prawie administracyjnym, jednak przepisy te mogą być doprecyzowane innymi ustawami szczegółowymi, tak jak ma to miejsce w przypadku ustawy prawo budowlane. Zgodnie z nowelizacją z września tego roku, stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej wydania pozwolenia na budowę jest niemożliwe, jeśli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Nowelizacja wprowadza więc swego rodzaju przedawnienie roszczenia, które właściwie nie występuje w prawie administracyjnym. Po upływie pięcioletniego terminu będzie co prawda można wystąpić o stwierdzenie nieważności, ale jedynie w zakresie wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa.

Zmiana jest dobrą wiadomością dla inwestorów, którzy do tej pory musieli się liczyć z możliwością stwierdzenia nieważności decyzji na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a nawet po jego zakończeniu. Obecnie będzie to możliwe jedynie przez ograniczony czas. Stwierdzenie nieważności ma bowiem taki skutek, jakby decyzja ta nigdy nie została wydana. A obiekt powstały na podstawie takiej decyzji, po stwierdzeniu jej nieważności, traktowany jest jak samowola budowlana. Konsekwencją może być więc wydanie przez inspektora budowlanego nakazu rozbiórki.

W nowelizacji wprowadzono również ograniczenie do pięciu lat możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o użytkowaniu obiektu. Termin ten liczony jest od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu stała się ostateczna.

Menu

Partnerzy